SuperPower.Yoga

      
            
            
   

05

 

      
     

Attending = « En attente »

      
   

05.1

 

http://superpower.yoga/05-Attending.html

      
            
   

05.2

 

Choose your Karma !

      
     

Here is 64 Hexagrams List

      
            
            
   

01

(||||||) = (乾 = qián = Force) # SuperpowerYoga Sequence

      
   

02

(¦¦¦¦¦¦) = (坤 = kūn = Field) # Basic

      
   

03

(|¦¦¦|¦) = (屯 = zhūn = Sprouting) # Thesaurus

      
   

04

(¦|¦¦¦|) = (蒙 = méng = Enveloping) # Genesis

      
   

05

(|||¦|¦) = (需 = xū = Attending) # Hexagram.s

      
   

06

(¦|¦|||) = (訟 = sòng = Arguing) = Justice

      
    

07. ¦|¦¦¦¦ Leading (師 shī)

      
    

08. ¦¦¦¦|¦ Grouping (比 bǐ)

      
   

09

(|||¦||) (小畜 = xiǎo chù = Small Accumulating) = Harvest = Karma

      
   

10

(||¦|||) = (履 = lǚ = liu = Treading = Walking) = Foot

      
   

11

(|||¦¦¦) = (泰 = tài = Pervading = Pénétrant)

      
    

12. ¦¦¦||| Obstruction (否 pǐ)

      
   

13

(|¦||||) = (同人 = tóng rén = Concording People = Fellowship)

      
    

14. ||||¦| Great Possessing (大有 dà yǒu)

      
    

15. ¦¦|¦¦¦ Humbling (謙 qiān)

      
   

16

(¦¦¦|¦¦) = (豫 = yù = Providing-For = Prévoir)

      
    

17. |¦¦||¦ Following (隨 suí)

      
    

18. ¦||¦¦| Corrupting (蠱 gǔ)

      
   

19

(||¦¦¦¦) = (臨 = lín = Nearing = Approcher)

      
    

20. ¦¦¦¦|| Viewing (觀 guān)

      
   

21

(|¦¦|¦|) = (噬嗑 = shì kè = "Gnawing Bite"" = "Morsure rongeante") # Tactics

      
   

22

(|¦|¦¦|) = (賁 = bì = Adorning) = Grace

      
   

23

(¦¦¦¦¦|) (剝 bō = Stripping) = Dissociate = Séparer

      
    

24. |¦¦¦¦¦ Returning (復 fù)

      
    

25. |¦¦||| Without Embroiling (無妄 wú wàng)

      
   

26

(|||¦¦|) = (大畜 = dà chù = Great Accumulating) # Training

      
    

27. |¦¦¦¦| Swallowing (頤 yí)

      
    

28. ¦||||¦ Great Exceeding (大過 dà guò)

      
    

29. ¦|¦¦|¦ Gorge (坎 kǎn)

      
    

30. |¦||¦| Radiance (離 lí)

      
    

31. ¦¦|||¦ Conjoining (咸 xián)

      
    

32. ¦|||¦¦ Persevering (恆 héng)

      
    

33. ¦¦|||| Retiring (遯 dùn)

      
   

34

(||||¦¦) = (大壯 = dà zhuàng = Great Invigorating) = Power

      
    

35. ¦¦¦|¦| Prospering (晉 jìn)

      
    

36. |¦|¦¦¦ Brightness Hiding (明夷 míng yí)

      
   

37

(|¦|¦||) = (家人 = jiā rén = Dwelling People = habitants = famille)

      
    

38. ||¦|¦| Polarising (睽 kuí)

      
   

39

(¦¦|¦|¦) = (蹇 = jiǎn = Limping = claudication)

      
    

40. ¦|¦|¦¦ Taking-Apart (解 xiè)

      
    

41. ||¦¦¦| Diminishing (損 sǔn)

      
    

42. |¦¦¦|| Augmenting (益 yì)

      
    

43. |||||¦ Parting (夬 guài)

      
    

44. ¦||||| Coupling (姤 gòu)

      
    

45. ¦¦¦||¦ Clustering (萃 cuì)

      
    

46. ¦||¦¦¦ Ascending (升 shēng)

      
   

47

(¦|¦||¦) = (困 kùn = Confining) # Submission

      
    

48. ¦||¦|¦ Welling (井 jǐng)

      
    

49. |¦|||¦ Skinning (革 gé)

      
    

50. ¦|||¦| Holding (鼎 dǐng)

      
    

51. |¦¦|¦¦ Shake (震 zhèn)

      
   

52

(¦¦|¦¦|) = (艮 = gèn = Bound) # Assise

      
   

53

(¦¦|¦||) = (漸 = jiàn= Infiltrating)

      
    

54. ||¦|¦¦ Converting The Maiden (歸妹 guī mèi)

      
    

55. |¦||¦¦ Abounding (豐 fēng)

      
   

56

(¦¦||¦|) = (旅 = lǚ = Sojourning) # Mobilité

      
    

57. ¦||¦|| Ground (巽 xùn)

      
    

58. ||¦||¦ Open (兌 duì)

      
    

59. ¦|¦¦|| Dispersing (渙 huàn)

      
    

60. ||¦¦|¦ Articulating (節 jié)

      
   

61

(||¦¦||) = (中孚= zhōng fú = Centre Confirming) = inner truth

      
    

62. ¦¦||¦¦ Small Exceeding (小過 xiǎo guò)

      
    

63. |¦|¦|¦ Already Fording (既濟 jì jì)

      
   

64

䷿

(¦|¦|¦|) = (未濟 = wèi_jì = Not-Yet Fording) # Maitraya

      
            
            
            
            
     

www.SuperPower.Yoga

      
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
www.000webhost.com